Logo
Gdzie kupić

Zapisz sie do newslettera i odbierz darmowy poradnik “Okna do domu - jakie wybrać”

Regulamin strony internetowej BUDVAR Centrum Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. DEFINICJE
3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
5. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
6. FORMULARZ KONTAKTOWY
7. FORMULARZ REKLAMACYJNY
8. ZAKŁADKA PARTNER
9. KONFIGURATOR OKIEN
10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
11. OCHRONA DANYCH
12. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
13. KONTAKT
14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem i strony internetowej „www.budvarcentrum.pl” (zwanej dalej „Stroną”) jest Budvar Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 10.
2. Strona działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę, zasady świadczenia tych usług, , a także tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
2 DEFINICJE

1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
2. FORMULARZ REKLAMACYJNY – formularz dostępny na Stronie umożliwiający Usługiobiorcy
3. KONFIGURACJA OKIEN – narzędzie do konfiguracji okien, drzwi HS, drzwi, rolety, akcesoria i produkty niestandardowe.
4. ZAKŁADKA PARTNER – usługa dostępna na Stronie umożliwiająca Usługobiorcy, który jest Partnerem biznesowym firmy Budvar Centrum, kontakt z Usługodawcą. Jest to narzędzie powstałe w celu usprawnienia współpracy.
5. USŁUGODAWCA – BUDVAR Centrum Sp. z o. o., adres siedziby: BUDVAR Centrum ul. Postępu 10 Warszawa 02-676, adres do doręczeń: BUDVAR Centrum ul. Przemysłowa 36 98-220 Zduńska Wola wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000337998, NIP: 947-196-51-67, REGON: 100747256, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 150 000,00 ZŁ, adres poczty elektronicznej: okna@budvar.pl, tel.: +48(43) 824-31-32, fax: +48(43) 824-31-33.
6. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
7. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

3 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
Korzystanie z Formularza Kontaktowego,
Korzystanie z Formularza Reklamacyjnego,
Korzystanie z zakładki Partner,
Korzystanie z Konfiguracji okien.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Wszelkie wizerunki towarów i próbki kolorów zamieszczone na Stronie przedstawiane są przez Budvar Centrum z najwyższą starannością, jednakże mają one charakter wyłącznie informacyjny i mogą one nieznacznie odbiegać od rzeczywistych wizerunków lub kolorów towarów, w szczególności w zależności od rodzaju i ustawień komputera Usługobiorcy. W związku z powyższym ewentualne nieznaczne odstępstwa od kolorystyki lub wizerunku towaru zamieszczonego na Stronie nie stanowią podstawy do reklamacji. Miarodajne dla ustalenia właściwości zamówionych towarów są przede wszystkim dane określone w umowie zawartej z Budvar Centrum w tym w specyfikacji zamówienia stanowiącej integralną część takiej umowy. Budvar Centrum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z polegania wyłącznie na treści Strony internetowej.
4. Wszystkie zdjęcia umieszczone na Stronie internetowej mają charakter wyłącznie podglądowy i rzeczywisty wygląd towarów może od nich odbiegać.

4 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
komputer z dostępem do Internetu,
dostęp do poczty elektronicznej,
przeglądarka internetowa,
włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Usługodawca stosuje mechanizm plików “cookies”, o którym więcej w Polityce prywatności.

5 WARUNKI ROZWIĄZANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: okna@budvar.pl
3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, oraz gdy Użytkownik nie przestrzega przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

6 FORMULARZ KONTAKTOWY

Usługa formularza kontaktowego jest świadczona wyłącznie osobom, które:
a.    podały swoje dane w formularzu kontaktowym dostępnym na stronie www.budvarcentrum.pl,
b.    wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę,
c.    zawarły umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza i wysłanie wiadomości.
Wykonanie usługi przez Usługodawcę polega na udzieleniu odpowiedzi Usługobiorcy na podany adres e-mail.

7 FORMULARZ REKLAMACYJNY

Usługa formularza reklamacyjnego jest świadczona wyłącznie osobom, które:
a.    podały swoje dane w formularzu kontaktowym dostępnym na stronie www.budvarcentrum.pl,
b.    wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę,
Usługodawca świadczy usługę elektroniczne poprzez udostępnienie możliwości kontaktu na odległość. Usługodawca udzieli odpowiedzi na tak złożoną reklamację drogą elektroniczną. Usługodawca będzie przetwarzał podane dane wyłącznie na potrzeby wykonania reklamacji.
8 ZAKŁADKA PARTNER

Usługa dostępna na Stronie. Jest to narzędzie powstałe w celu usprawnienia współpracy. Znajdować się tam będą informacje handlowe i marketingowe. Zakładka Partner dedykowana jest jedynie dla Partnerów firmy Budvar Centrum, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych zawartych w klauzuli informacyjnej zgodną z RODO. Dostęp do niej możliwy jest jedynie po zalogowaniu. Jest to Strefa dla Klienta w której dostępne są dodatkowe dane, aktualności i materiały.
9 KONFIGURATOR OKIEN

To dział, w którym Usługobiorca może w prosty sposób skonfigurować okna, drzwi HS, drzwi, rolety, akcesoria i produkty niestandardowe. Dokładne działanie i zasady funkcjonowania konfiguratora zawarte są w osobnym regulaminie na https://sklep.budvarcentrum.eu.

10 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: okna@budvar.pl
W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

11 OCHRONA DANYCH

Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko i adres e-mail) udostępniane firmie Budvar Centrum za pośrednictwem niniejszej Strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami z Polityką prywatności. Administratorem danych osobowych jest Usługobiorca. Pełna treść informacji dotyczących przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

12 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie treści zamieszczone na Stronie korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Budvar Centrum, Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Strony, bez zgody Usługodawcy.
Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Strony stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

13 KONTAKT

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej Strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych:
BUDVAR Centrum
ul. Rondo ONZ 1/12
Warszawa 00-124
KRS: 0000337998
e-mail: okna@budvar.pl

14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
Firma Budvar Centrum zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszej informacji prawnej. O zamiarze wprowadzenia zmian Budvar Centrum poinformuje na swojej Stronie internetowej z 7 dniowym wyprzedzeniem.
Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej Strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa Polskiego.

Znajdź salon

Porozmawiaj ze specjalistą.
Infolinia 695 550 044