REGULAMIN PROMOCJI
„3 korzyści na 30-lecie Budvar”

 

I. Zasady ogólne

 1. Organizatorem Promocji „3 korzyści na 30-lecie Budvar” (dalej: Promocja) jest Budvar Centrum z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Postępu 10, 02-676 Warszawa, wpisana dorejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000337998, której akta rejestrowe przechowywane sąprzez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO (dalej: Organizator).
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Promocji oraz zasady jej organizacji
  i przeprowadzenia (dalej: Regulamin).
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona i możliwa do pobrania:
 4. na stronie internetowej Organizatora budvar.pl
 5. w Dziele Marketingu Organizatora, znajdującym się w zakładzie głównym Organizatora pod adresem: Budvar Centrum Sp. z o.o.,Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola, w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00,
 6. w salonach sprzedaży prowadzonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Biura Handlowe BUDVAR Centrum Sp. z o.o. (dalej: Salony Sprzedaży).

II. Czas trwania

 1. Promocja trwa od dnia 05.04.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.

III. Warunki uczestnictwa

 1. Promocją objęte są wybrane produkty Organizatora, tj. okna T-Passive Perfekt, zwane dalej Produktami.
 2. Promocja obejmuje Produkty we wszystkich kolorach, o dowolnym wyposażeniu. Promocja
  polega na udzieleniu rabatu na dopłatę za wybrane akcesoria do Produktów na warunkach określonych w punkcie IV Regulaminu (dalej: Rabat).
 3. Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynnościprawnych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,którym ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, będących klientami Salonów Sprzedaży Organizatora.
 4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 5. Uczestnikami Promocji stają się osoby wskazane w ust. 3 powyżej, które w okresie obowiązywania Promocji określonym w pkt II zakupią wSalonie Sprzedaży Produkty objęte Promocją.
 6. Promocja ma charakter ogólnopolski, a jej zasady określa niniejszy Regulamin.
 7. Każdy klient biorący udział w Promocji zobowiązany jest do zapoznania się, zaakceptowania i zastosowaniapostanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu dostawy Produktów objętychzamówieniem, na co Uczestnik Promocji wyraża bezwarunkową zgodę korzystając z Rabatu i płacąc zazamówienie cenę pomniejszoną o Rabat. Zmiana terminu dostawy może polegać na jego skróceniulub wydłużeniu o nie więcej niż 30 dni w stosunku do określonego zamówieniem terminu dostawy Produktów. O zmianie terminu dostawy Produktów oraz o nowym terminie dostawy Uczestnik Promocjizostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. co najmniej na 10 dni przed nowymterminem dostawy w przypadku skrócenia terminu dostawy lub co najmniej na 10 dni przedterminem dostawy wynikającym z zamówienia w przypadku wydłużenia terminu dostawy.
 9. Jeżeli Uczestnik Promocji nie wyraża zgody na ewentualną zmianę terminu dostawy Produktów
  określonego w zamówieniu zgodnie z ust. 8 powyżej i chciałby mieć zagwarantowany termin
  dostawy zamówionych Produktów, zobowiązany jest poinformować o tym Salon Sprzedaży
  W takim przypadku Rabat nie przysługuje, a nabycie Produktów następuje z wyłączeniem postanowień niniejszego Regulaminu.

IV. Rabat

 1. W ramach Promocji przyznawany jest rabat w wysokości 100 % na dopłatę do jednego z trzech poniższych rodzajów akcesoriów do Produktów objętych Promocją:
  1. klamki Secustic Hoppe – model Tulon lub Atlanta w dowolnej kolorystyce,
  2. okucia Security,
  3. ciepłe ramki międzyszybowe.

Uczestnik Promocji w ramach jednego zamówienia może dokonać wyboru i skorzystać z Rabatu wyłącznie na jeden z trzech wyżej wymienionych rodzajów akcesoriów, przy czym Rabat przysługuje na każdą sztukę Produktu ujętą w zamówieniu.

 1. Do ofert zawierających Rabat nie ma zastosowania standardowy termin ważności ofert. Zamówienia złożone po 30.06.2022 r. nie będą objęte Promocją i tym samym nie będą uwzględniać Rabatu.

V. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Promocji powinny być składane przez Uczestników Promocji pisemnie na adres: Budvar Centrum sp. z o.o., ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola lub mailowona adres: marketing@budvar.pl.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 30 dni od zakończenia Promocji. Reklamacje nadane wpolskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
  23 listopada 2012 – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechnew innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne  z wniesieniem reklamacji wterminie.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od datyotrzymania reklamacji przez Organizatora. Pisemną odpowiedź na reklamację Organizator prześle naadres wskazany w reklamacji przez Uczestnika Promocji w ww. terminie.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dochodzeniaroszczeń we właściwym sądzie.
 5. Uprawnionym do wniesienia reklamacji jest wyłącznie Uczestnik Promocji. Reklamacja wniesiona przezosobę nieuprawnioną podlegać będzie odrzuceniu .
 6. Postanowienia końcowe
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu przy jednoczesnym
  zawiadomieniu o tym Uczestników Promocji za pośrednictwem strony internetowej Organizatora budvar.pl . Zmiana Regulaminu nie spowoduje utraty praw nabytych przez Uczestników Promocji.
 8. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia
  umów zawieranych pomiędzy Organizatorem a poszczególnymi Uczestnikami Promocji oraz
  obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
  konsumenta (w przypadku gdy Uczestnik Promocji jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego) oraz Kodeks Cywilny.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.04.2022 r.
Znajdź najbliższy salon
×