szczegóły zgłoszenie okna regulamin
Do góry

REGULAMIN

REGULAMIN PROMOCJI - „Najcieplejsza Promocja Budvar”

I. Zasady ogólne

1. Organizatorem Promocji „Najcieplejsza promocja Budvar” (dalej: Promocja) jest Budvar Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Rondo ONZ 1/12, 00-124 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000337998, której akta rejestrowe przechowywane są przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO (dalej: Organizator).
2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Promocji oraz zasady jej organizacji i przeprowadzenia (dalej: Regulamin).
3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona i możliwa do pobrania:
a. na stronie internetowej Organizatora www.budvar.pl
b. w biurze marketingu Organizatora, znajdującej się pod adresem: Budvar Centrum Sp. z o.o., Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola, w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00.,II. Czas trwania

Promocja trwa od dnia 01.04.2020 r. do dnia 30.04.2020 r.III. Warunki uczestnictwa

1. Promocją objęte są wybrane produkty Organizatora, tj.:
a. Okno T-Energy oraz
b. System przesuwny T-Slide
zwane dalej łącznie Produktami.
2. Promocja obejmuje Produkty we wszystkich kolorach.
3. Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, będących klientami Salonów Sprzedaży.
4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
5. Uczestnikami Promocji stają się osoby wskazane w ust. 3 powyżej, które dopełniły łącznie poniższych warunków (dalej: Uczestnik):
a. w okresie obowiązywania Promocji określonym w pkt II w ramach jednego zamówienia zakupiły w Salonie Sprzedaży oba Produkty objęte Promocją,
6. Promocja ma charakter ogólnopolski, a jej zasady określa niniejszy Regulamin.
7. Każdy klient biorący udział w Promocji zobowiązany jest do zapoznania się i zastosowania postanowień niniejszego Regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu dostawy Produktów objętych zamówieniem, na co Uczestnik wyraża bezwarunkową zgodę korzystając z Rabatu i płacąc za zamówienie cenę pomniejszoną o Rabat. Zmiana terminu dostawy może polegać na jego skróceniu lub wydłużeniu o nie więcej niż 60 dni w stosunku do terminu dostawy Produktów objętych zamówieniem. O zmianie terminu dostawy Produktów oraz o nowym terminie dostawy Uczestnik zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. co najmniej na 10 dni przed nowym terminem dostawy w przypadku skrócenia terminu dostawy lub co najmniej na 10 dni przed terminem dostawy wynikającym z zamówienia w przypadku wydłużenia terminu dostawy.
9. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na ewentualną zmianę terminu dostawy Produktów określonego w zamówieniu zgodnie z ust. 8 powyżej i chciałby mieć zagwarantowany termin dostawy zamówionych Produktów, zobowiązany jest poinformować o tym Salon Sprzedaży przy składaniu zamówienia. W takim przypadku Rabat nie przysługuje, a nabycie Produktów w Salonie Sprzedaży następuje na standardowych zasadach obowiązujących w danym Salonie Sprzedaży z wyłączeniem postanowień niniejszego Regulaminu.


IV. Rabaty

W ramach Promocji przyznawany jest rabat w wysokości 10% łącznej ceny brutto zakupionych przez Uczestnika Produktów. Rabat przyznawany jest wyłącznie w przypadku nabycia - w okresie obowiązywania Promocji określonym w pkt II - w Salonie Sprzedaży obu Produktów jednocześnie na jednym zamówieniu. Rabat nie obejmuje nabycia jednego z Produktów lub nabycia obu Produktów przy złożeniu odrębnych zamówień na każdy z Produktów.V. Reklamacje

1.Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Promocji powinny być składane przez Uczestników pisemnie na adres: Budvar Centrum sp. z o.o., ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola lub mailowo na adres: marketing@budvar.pl.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 30 dni od zakończenia Promocji. Reklamacje nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem reklamacji w terminie.
3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Pisemną odpowiedź na reklamację Organizator prześle na adres wskazany w reklamacji przez Uczestnika w ww. terminie.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie. 5. Uprawnionym do wniesienia reklamacji jest wyłącznie Uczestnik. Reklamacja wniesiona przez osobę nieuprawnioną podlegać będzie odrzuceniu .VI. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu przy jednoczesnym zawiadomieniu o tym Uczestników za pośrednictwem strony internetowej Organizatora www.budvar.pl . Zmiana Regulaminu nie spowoduje utraty praw nabytych przez Uczestników.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (w przypadku gdy Uczestnik jest konsumentem w rozumieniu art.221kodeksu cywilnego) oraz kodeks cywilny.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2020 r.

© 2019 BUDVAR CENTRUM Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.