POLITYKA PRYWATNOŚCI

Serwisu www.budvarcentrum.pl

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne.

  § 1.
  Mając na uwadze ochronę prywatności Użytkowników usług świadczonych w domenie www.budvarcentrum.pl, dalej nazywanej Serwisem, jako właściciel i administrator zarządzający tym Serwisem, wprowadzamy niniejszą Politykę prywatności.
  § 2.
  Niniejsza Polityka prywatności umożliwi Państwu, jako Użytkownikom Serwisu, uzyskanie informacji dotyczących:
 1. Administratora Danych Osobowych (ADO)
 2. Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
 3. Zakresu i celu przetwarzania danych osobowych
 4. Sposobu pozyskiwania i gromadzenia danych osobowych
 5. Praw osób, których dane dotyczą
 6. Udostępniania i powierzania danych osobowych innym podmiotom
 7. Sposobu zabezpieczania danych osobowych.
  § 3.
  Informujemy, że:
 • Administratorem Państwa danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z usług Serwisu jest: Budvar Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-124), rondo ONZ 1, XII piętro reprezentowana przez Prezesa Zarządu, dalej nazywana Budvar Centrum lub Spółką.
 • W Budvar Centrum powołano Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) z którym można skontaktować się za pomocą nw. danych kontaktowych: Adriana Głuchowska adriana.gluchowska@gmail.com tel. 696011969;
 • Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922), ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)(Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.).

§ 4.

Przez pojęcia użyte w niniejszej Polityce należy rozumieć:

  • Administrator Danych Osobowych (ADO) – organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę decydującą o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. W tym przypadku Administratorem Danych Osobowych jest Budvar Centrum Sp. z o.o. z siedzibą ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola, reprezentowana przez Prezesa Zarządu
  • Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – osobę fizyczną upoważnioną przez Administratora Danych Osobowych, zajmującą się zapewnianiem przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz prowadzeniem wymaganej prawem dokumentacji związanej z przetwarzaniem tych danych przez administratora. W tym przypadku Administratorem Bezpieczeństwa Informacji jest p. Adriana Głuchowska, adriana.gluchowska@gmail.com, tel. 696011969
  • Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne
  • Formuły na stronę www (check box) – formuły informacyjne, które powinny znajdować się pod formularzem kontaktowym poprzez który ADO zbiera dane osobowe od użytkowników
  • Serwis – wszystkie usługi świadczone w domenie www.budvarcentrum.pl, w szczególności usługa newsletter, możliwość kontaktu przez Formularz kontaktowy i Formularz reklamacyjny
  • Usługi świadczone drogą elektroniczną – wszystkie usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy (klienta), bez jednoczesnej obecności stron, transmitowanych za pośrednictwem sieci publicznych, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219)
  • Użytkownik Serwisu – osobę, która dobrowolnie korzysta z usług dostępnych w Serwisie, tj. przegląda strony Serwisu, zapisuje się na bezpłatny newsletter lub kontaktuje się z właścicielem Serwisu poprzez Formularz kontaktowy i Formularz reklamacyjny
  • Przetwarzanie danych – wykonywanie jakiejkolwiek operacji na danych osobowych, jak zbieranie danych, modyfikowanie danych, archiwizowanie danych, czy usuwanie danych.

Rozdział 2.

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych.

 § 5 .

Postanowienia niniejszej Polityki dotyczą wszystkich osób korzystających z Serwisu i usług świadczonych w domenie www.budvarcentrum.pl, w szczególności osób:

  • zamawiających bezpłatną subskrypcję (Newsletter)
  • kontaktujących się z nami za pośrednictwem Formularza kontaktowego
  • kontaktujących się z nami za pośrednictwem Formularza reklamacyjnego

§ 6.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia bezpłatnej usługi newsletter, udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Formularza kontaktowego oraz Formularza reklamacyjnego dostępnych w Serwisie.

 § 7.

Podanie danych osobowych jest niezbędne, ponieważ specyfika świadczonych przez Serwis usług powoduje, że ich realizacja w postaci Państwa zamówienia, udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez Formularz kontaktowy oraz Formularz reklamacyjny, czy przesłania Newslettera nie może być anonimowa. &sect

 § 8.

Zakres przetwarzanych danych osobowych ograniczono do minimum niezbędnego do świadczenia usługi Serwisu. Podanie dodatkowych danych, które nie są niezbędne do świadczenia usługi jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody Użytkownika Serwisu na ich dalsze przetwarzanie. &sect

 § 9.

  • Dane wymagane przy zapisie do Newslettera to: adres poczty elektronicznej (e-mail)
  • Imię wykorzystywane jest w celu personalizacji wiadomości, a adres e-mail w celu jej dostarczenia pod wskazany przez Użytkownika adres
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usługi subskrypcji
  • Bezpłatna usługa newsletter polega na przesyłaniu przydatnych i interesujących dla Użytkowników informacji dotyczących działalności Spółki a także aktualnie dostępnych wydarzeń i promocji związanych ze świadczonymi usługami
  • Użytkownik serwisu jest informowany o tym podczas zapisu na newsletter. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (RODO) co oznacza, że administrator może je przetwarzać tylko wówczas, gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę
  • Budvar Centrum nie dopisuje danych osobowych w postaci imion i adresów e-mail do bazy Newsletter. Użytkownicy dopisują się sami. Użytkownik (właściciel adresu e-mail) musi potwierdzić subskrypcję poprzez kliknięcie na link aktywacyjny, który otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail. Tylko w ten sposób potwierdzone adresy dopisywane są do bazy Newsletter
  • Osoba, która jest zapisana na Newsletter może w każdej chwili zaktualizować swoje dane poprzez kontakt z Administratorem danych za pośrednictwem Formularza kontaktowego

§ 10.

 • Dane osobowe Użytkownika korzystającego z Formularza kontaktowego oraz Formularza reklamacyjnego przetwarzane są na podstawie art. 23 ust 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (RODO), co oznacza, że administrator może je przetwarzać w celu udzielenia Państwu odpowiedzi na zadane tą drogą pytanie. Dane osobowe osób, które nie zawrą umowy z administratorem danych osobowych są usuwane
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania zapytania i udzielenia odpowiedzi. Służy również personalizacji Użytkownika
 • Adresy e-mail, które są podawane za pośrednictwem formularza kontaktowego nie są automatycznie dopisywane do bazy Newsletter. Do tej usługi Użytkownik Serwisu może dopisać się sam.

Rozdział 3.

Sposób pozyskiwania danych osobowych.

§ 11.

Dane osobowe Użytkowników naszego Serwisu gromadzone są bezpośrednio od osób, których dotyczą, tj. poprzez:

 • wypełnienie przez Użytkownika Formularza kontaktowego lub Formularza reklamacyjnego podczas składania zapytania za pośrednictwem strony internetowej
 • wypełnienie formularza zapisu na Newsletter
 • złożenie zamówienia w sklepie internetowym właściciela Serwisu

Rozdział 4.

Prawa osób, których dane dotyczą.

§ 12.

Niezależnie od celu przetwarzania danych osobowych, zawsze przysługuje Państwu, jako Użytkownikom naszego Serwisu:

 • prawo dostępu do treści podanych danych osobowych
 • prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania podanych danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania
 • prawo do usunięcia podanych danych, jeśli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane
 • prawo do bycia zapomnianym
 • prawo do ograniczenia przetwarzania podanych danych
 • prawo do przenoszenia podanych danych osobowych, jeśli dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub na podstawie umowy
 • prawo do sprzeciwu
 • prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w każdym czasie, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody
 • raz na 6 miesięcy prawo do kontroli przetwarzania podanych danych osobowych pod kątem sprawdzenia istnienia zbioru, w którym dane są przetwarzane, uzyskania aktualnych informacji o administratorze danych oraz o celu, zakresie i sposobie ich przetwarzania, a także o treści, źródle, sposobie udostępniania oraz o odbiorcach lub kategoriach odbiorców podanych danych osobowych
 • prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych, jeśli administrator danych nie uwzględni:
 • a) Państwa prawa do kontroli danych lub będzie przetwarzał dane mimo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania tych danych ze względu na Państwa szczególną sytuację
 • b) Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy administrator danych przetwarzałby dane, ponieważ byłoby to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, np. marketingu własnych produktów i usług administratora danych
  Rozdział 5.
  Udostępnianie i powierzanie danych osobowych.

§ 13.

 • Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem sytuacji, w której w której administrator danych udostępniający dane oraz administrator danych pozyskujący dane drogą udostępnienia posiadają odpowiednią podstawę prawną w sprawie ww. czynności
 • Właściciel Serwisu, jako Administrator Danych Osobowych, odmówi udostępnienia danych osobowych w sytuacji, w której spowodowałoby to istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą lub innych osób oraz w sytuacji, w której dane osobowe nie mają istotnego związku ze wskazanymi motywami działania wnioskującego o udostępnienie danych

§ 14.

 • Na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych Państwa dane mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania określonych usług, wykonywanych na zlecenie administratora danych, a zwłaszcza usług hostingu, czy automatyzacji newslettera wyłącznie na podstawie umowy powierzenia
 • Podmioty, którym dane powierzono są zobowiązane do stosowania środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia tych danych

§ 15.

 • Budvar Centrum nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach niniejszego Serwisu
 • Zaleca się bezpośrednie zapoznanie się z politykami prywatności, dostępnymi po przejściu na strony zewnętrzne, do których prowadzą przekierowania, np. do serwisu 6 GIODO, internetowego systemu aktów prawnych, jak i serwisów za pośrednictwem których administrator danych przekazuje informacje lub organizuje swoje wydarzenia
 • Linki do zasobów zewnętrznych umieszczane są na stronach administratora wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikowi zapoznania się z przywołanym aktem prawnym, niezbędną informacją lub pełną ofertą wydarzenia itp., jeśli jego organizacja lub odbywa się za pośrednictwem serwisów zewnętrznych

Rozdział 6.

Sposób zabezpieczania danych osobowych.

§ 16.

 • Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem
 • Administrator danych opracował i wdrożył niezbędną dokumentację przetwarzania danych w postaci polityki bezpieczeństwa informacji oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym
 • Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych przez administratora, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy poprzez złożenie oświadczenia o zachowaniu poufności

Rozdział 7.

Postanowienia końcowe.

§ 17.

 • Budvar Centrum zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszej polityki prywatności, w sytuacji, w której będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników Serwisu
 • W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu. Aktualna wersja polityki prywatności będzie zawsze umieszczona w stopce strony, dlatego zaleca się każdorazowe zapoznanie się z aktualnie obowiązującym dokumentem
 • W celu realizacji Państwa prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych oraz ich poprawiania można skontaktować się z administratorem danych za pośrednictwem Formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu
Znajdź najbliższy salon
×